ДТЭК

(0629) 450 473
(099/096) 4 500 473

Повідомлення про річні Загальні збори Товариства

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО»

Місцезнаходження: 84601, Україна, Донецька область, м. Горлівка,  пр. Леніна, 11

Ідентифікаційний код юридичної особи 00131268

(далі також «Товариство»)

повідомляє про те, що 25квітня 2014року об 11 год. 30 хв. за адресою:

м. Горлівка, пр. Леніна, 7 (адміністративна будівля ВП «ЦЕНТРАЛЬНІ ЕМ» ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО», зала засідань)

відповідно до ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства»

відбудуться річні Загальні збори Товариства.

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):

1.      Обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів Товариства.

2.      Звiт Виконавчого органу Товариства про результати фiнансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

3.      Звiт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

4.      Звiт та висновки Ревiзiйної комісії Товариства за 2013 рік.

5.      Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.

6.      Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2013 році.

7.      Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2013 році.

8.      Надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість.

Перелік акціонерів ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО», які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства, призначених на 25квітня 2014року, складається станом на 24 годину 18 квітня 2014 року.

Дата складання переліку акціонерів ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» для здійснення персонального повідомлення про проведення 25квітня 2014року річних Загальних зборів Товариства - 14 березня2014 року.   

Реєстрація учасників річних Загальних зборів Товариства буде здійснюватися Реєстраційною комісією ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» 25квітня 2014року з 10 год. 30 хв.до 11год.            15 хв.за місцем проведення річних Загальних зборів Товариства: м. Горлівка, пр. Леніна, 7 (адміністративна будівля ВП «ЦЕНТРАЛЬНІ ЕМ» ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО», зала засідань).

Для реєстрації для участі в зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів - паспорт і довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України.

Акціонери Товариства та їх повноважні представники можуть ознайомитися з документами,необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства, за адресою: м.Горлівка, пр. Леніна, 11,кім. 339у робочі дні з 08год. 00хв. до 16 год. 00хв.  (перерва з 12год. 00хв. до 13год. 00хв.). Удень проведення річних Загальних зборів Товариства ознайомитися з документами можна у місці проведення річних Загальних зборів Товариства.Посадова особа ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО», відповідальназа порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Сидоренко Олексій Анатолійович, тел. (0624) 57-83-19.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства,акціонер або його поважний представник за відповідною довіреністю має звернутися за адресою: Україна, м.Горлівка, пр. Леніна, 11,кім. 339із письмовою заявою на ім’я Товариства.

За інформацією звертатися за телефонами:  (0624) 57-83-19, (062) 389-40-56.   

Основні показники фінансово – господарської діяльності

ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО»

                 (тис.грн.)

Найменування показника

період

звітний 

2013 рік

попередній

2012 рік

Усього активів

2 946 223

2 189 251

Основні засоби

1 666 821

1 847 741

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

35 810

40 297

Сумарна дебіторська заборгованість

1 110 510

141 830

Грошові кошти та їх еквіваленти

54 881

48 247

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1 212 732

1 060 960

Власний капітал

1 294 629

1 142 857

Статутний капітал

81 897

81 897

Довгострокові зобов'язання

871 590

446 438

Поточні зобов'язання

780 004

599 956

Чистий прибуток ( збиток)

201 565

164 042

Середньорічна кількість акцій (шт.)

65 517 175

65 517 175

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

8 846

9 705

 

Наглядова рада ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО».