ДТЭК

(0629) 450 473
(099/096) 4 500 473

Сообщение о порядке выплаты начисленных дивидендов по простым акциям ПАО ДТЭК Донецкоблэнерго 2013

ПОВІДОМЛЕННЯ

 про порядок виплати нарахованих дивідендів за простими акціями

ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО»

 

Шановні акціонери!

 

Цим доводимо до Вашого відома порядок виплати нарахованих дивідендів за простими акціямиПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» за результатами роботи Товариства у 2013 році:

 

Підстава для виплати дивідендів

Дата складання переліку осіб, що мають право на отримання дивідендів

Сума дивідендів на 1 просту акцію, грн.

Термін проведення виплат

Рішення річних Загальних зборів Товариства від 25.04.2015 року (протокол №1/2014 від 25.04.2014 року)

03.06.2014 року

0,93

 

до 01.07.2014 року

 

 

Виплата дивідендів акціонерам, які самостійно не укладали договори про обслуговування рахунків у цінних паперах, здійснюється виключно за письмовими заявами (додаток 1 до цього Повідомлення) шляхом безготівкового перерахування коштів на вказаний акціонером рахунок у банку за умови, що сума дивідендів, яка призначена для виплати відповідному акціонеру, достатня для покриття витрат Товариства, пов’язаних із безготівковим перерахуванням коштів.

Виплата дивідендів акціонерам-депонентам депозитарних установ та клієнтам депозитарію-кореспондента здійснюється виключно за письмовими заявами (додаток 2 до цього Повідомлення) шляхом безготівкового перерахування коштів на грошовий рахунок Центрального депозитарію в Розрахунковому центрі у порядку, визначеному законодавством про депозитарну систему України, та за умови, що сума дивідендів, яка призначена для виплати відповідному акціонеру, достатня для покриття витрат Товариства, пов’язаних із безготівковим перерахуванням коштів.

З метою забезпечення виплати дивідендів у термін, визначений рішенням Загальних зборів Товариства від 25 квітня 2014 року (протокол №1/2014 від 25 квітня 2014 року), оригінали заяв акціонерів та інші документи мають бути подані безпосередньо акціонером (його уповноваженим представником) або надійти засобами поштового зв’язку (з приміткою «виплата дивідендів») за адресою: ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО», пр. Леніна, 11, м. Горлівка, Донецька область, 84601 не пізніше 25 червня  2014 року. Виплата дивідендів за заявами, що надійдуть після 25 червня 2014 року, буде здійснюватися у порядку черговості розгляду заяв, що надійшли, протягом 30 (тридцяти) днів з дати їх надходження. Заяви та документи, передані факсом або електронною поштою, до уваги братися не будуть.

Дивіденди, не виплачені акціонеру внаслідок відсутності заяви акціонера про виплату, відсутності коректних даних про рахунок акціонера для перерахування дивідендів чи не виплачені акціонеру-депоненту депозитарної установи через незалежні від депозитарної установи обставини у разі невчинення таким акціонером необхідних дій для їх отримання, виплачуються за окремим додатковим письмовим запитом акціонера. На суму невиплачених та неотриманих акціонерами дивідендів проценти не нараховуються.

Витрати, які виникають через необхідність перерахування дивідендів (сплата комісійних банку тощо) проводяться за рахунок суми дивідендів, призначених до виплати акціонеру.

Сума податків, які згідно з діючим законодавством повинні бути утримані при виплаті дивідендів, сплачується за рахунок суми дивідендів, призначених до виплати акціонеру.

У разі відчуження акціонером Товариства належних йому акцій після 03 червня 2014 року, але раніше дати фактичної виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної в переліку осіб, що мають право на отримання дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2013 році, складеному станом на 03червня 2014 року.

Якщо відбулися зміни, пов’язані з ідентифікацією акціонерів, які мають право на отримання дивідендів (найменування – для юридичних осіб, П.І.Б., реквізити документів, що засвідчують особу – для фізичних осіб), акціонеру необхідно звернутися до депозитарної установи, в якій відкритий його рахунок у цінних паперах, та внести відповідні зміни. У разі невідповідності даних у заяві акціонера даним, що містяться у переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, строк для виплати дивідендів зупиняється до усунення невідповідностей. Для отримання дивідендів після внесення змін до анкети рахунку, акціонеру необхідно подати: заяву на отримання дивідендів та примірник розпорядження щодо внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах з відміткою депозитарної установи (з підписом відповідальної особи та відбитком печатки депозитарної установи).

Встановити, що для проведення виплат фізичним особам, що вступили у права спадкування на дивіденди, нараховані на акції, власник яких був включений до переліку акціонерів на дату складення переліку осіб, що мають право на отримання дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2013 році, додатково до інших визначених цим рішенням Наглядової ради Товариства документів така фізична особа також має надіслати на адресу Товариства нотаріально завірену копію свідоцтва про право на спадщину на дивіденди або особисто надати його разом із іншими документами на отримання дивідендів для ознайомлення та завірення його копії Товариством.

Для проведення виплат фізичним особам-співвласникам акцій дивіденди виплачуються одним з вказаних вище способів за спільною згодою (заявою) усіх співвласників або за заявою одного з них за умови надання цим співвласником додатково до інших визначених цим рішенням Наглядової ради Товариства документів нотаріально завіреної копії довіреності від усіх інших співвласників на вчинення таких дій.

Акціонерам - депонентам депозитарних установ та клієнтам депозитарію-кореспондента виплата дивідендів здійснюється шляхом безготівкового перерахування коштів згідно із законодавством про депозитарну систему України, на підставі «Заяви на отримання дивідендів акціонером за Формою-2» (додаток 2 до цього Повідомлення), яка повинна містити всі реквізити, необхідні для перерахування дивідендів.

Акціонери, які є нерезидентами і бажають скористатися умовами міжнародних угод про уникнення подвійного оподаткування, одночасно з заявою також мають подати виданий уповноваженим органом держави реєстрації оригінал документу або його нотаріально завірену копію, що підтверджує податкове резидентство (сертифікат податкового резидентства тощо), виданий за формою, затвердженою згідно із законодавством відповідної країни, належним чином легалізованийтаперекладений українською мовою відповідно до вимог діючого законодавства України.

Акціонери, які є нерезидентами, разом із заявою також мають подати довідку з банку-резидента України про відкритий рахунок у національній валюті.

Заява на отримання дивідендів повинна бути підписана акціонером / керівником юридичної особи-акціонера із відбитком печатки (для нерезидентів – відбиток печатки проставляється за наявності) або іншою уповноваженою особою на підставі окремої довіреності, примірник нотаріально завіреної копії чи оригіналу якої має бути переданий Товариству разом із заявою про виплату дивідендів.

Контактна особи ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» з приводу виплати дивідендів – Новак Юрій Вікторович, тел. (0624) 57-83-19; Рогіна Анастасія Вячеславівна (062) 389-40-56; (044) 224-68-04.

 

Додатки

  1. Заява на отримання дивідендів акціонером за Формою-1;
  2. Заява на отримання дивідендів акціонером за Формою-2.

 

З повагою, Наглядова рада ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО»

Вложения:

скачать
[Заява на отримання дивідендів акціонером за Формою-2]29 Kb

скачать
[Заява на отримання дивідендів акціонером за Формою-1]28 Kb